КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Инвестиционен кредит

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Компаративни предности
 • Едноставна постапка и поволни услови
 • Временски период на отплата прилагодлив на Вашиот бизнис
Намена на кредитот
 • Инвестирање во недвижен имот
 • Купување на нови/употребувани транспортни средства и опрема 
 • Рефинансирање
Износ

До ЕУР 350,000

Валута

МКД/ЕУР

Каматни стапки годишни
 • ЕУР: Референтна каматна стапка (6м ЕУРИБОР) + маргина до 7.00пп
 • МКД: Референтна каматна стапка (НРС) + маргина до 4.83пп
Рок на отплата

До 10 години 

Грејс период До 1 година
Исплата

Одобрениот кредит се исплаќа на жиро сметка на добавувачот/продавачот

Отплата

Месечни или тримесечни ануитети

Месечни рати

Трошоци
 • 1,000 МКД апликативен трошок еднократно (однапред)
 • До 1,5%  провизија за управување (однапред) еднократно (нема провизија во случај на рефинансирање)
 • 2% провизија за предвремено враќање
 • 5.000 МКД провизија за проценка (само за првата проценка)
Обезбедување
 •  Имот
 •  Депозит
 •  Меница/и

Соодносот кредит/обезбедување зависи од бонитетот на компанијата и локацијата на обезбедувањето

Критериуми за кредит
 •  Правни лица регистрирани за работа во Р. Северна Македонија
 •  Профитабилна компанија 
 •  Проценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката
Потребни документи за аплицирање    
 •  Барање за инвестиционен кредит
 •  Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 •  Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 •  Финансиски извештај со пресек 
 •  Валидни документи за проценка на обезбедувањето
 •  Документација согласно намената на кредитот