КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Гаранции и Акредитиви

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАРАНЦИИ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Тип на гаранција
 • Платежна гаранција
 • Гаранција за добро извршување на работите
 • Лицитациона (тендерска)
 • Други
Износ

До ЕУР 350,000

Валута МКД / ЕУР и други валути зависно од потребите на клиентот
Провизии кога обезбедувањето е хипотека или залог 

Платежна и Гаранција за добро извршување на работите

 • Квартално 1,2% од износот, мин. 3.000 МКД 
 • Месечно 0,4% од износот, мин. 1.000 МКД 

 

Тендерска/Лицитациона гаранција

 • Квартално 0,6% од износот, мин. 1.500 МКД 
 • Месечно 0,2% од износот, мин. 600 МКД 
Провизија за гаранции кои се издадени врз база на депозит или на гаранција од првокласна банка

A) Гаранции во износ до МКД 60.000

1. Платежна гаранција и гаранција за добро извршување

 • МКД 3.000 еднократно

2. Тендерска/Лицитациона гаранција

 • МКД 3.000 еднократно

 

Б) Гаранции во износ поголем од МКД 60.000


1. Платежна гаранција и гаранција за добро извршување

 • Квартално 0.3% од износот, мин. 3.000 МКД или
 • Месечно 0.1% од износот, мин. 1.000 МКД

2. Тендерска/Лицитациона гаранција

 • Квартално 0.2% од износот, мин. 1.500 МКД или
 • Месечно 0.07% од износот, мин. 600 МКД


Промени во условите 2.000 МКД 
Провизија за аплицирање
 • 1,000 МКД
 • Нема ако се издаде во рамките на кредитната линија
Провизија за управување Нема
Обезбедување
 • Имот
 • Депозит
 • Меница/и

Соодносот кредит/обезбедување зависи од бонитетот на компанијата и локацијата на обезбедувањето

Потребни документи за аплицирање
 • Барање за гаранција
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • Валидни документи за проценка на обезбедувањето 
 • Тендерска документација/про-фактура/договор и други документи во зависност од условите на гаранцијата

 

 

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АКРЕДИТИВИ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Тип на производ

АКРЕДИТИВ (вообичаено вклучен во кредитна линија)

Намена Плаќање во странство
Валута

ЕУР / друга валута зависно од потребите на клиентот

Времетраење
 • Неограничено (вообичаено 90 дена)
 • до 12 месеци, доколку акредитивот е отворен во рамките на кредитна линија
Провизија Кога обезбедувањето е хипотека или залог
 • Квартално 1,2% од износот, мин. 3.600 МКД 

Кога обезбедувањето е депозит или гаранција од првокласна банка
 • Квартално 0,3% од износот, мин. 1.800 МКД
Трошоци 900 МКД  (за СВИФТ, факс...)
Промени во условите 1.200 МКД 
Провизија за аплицирање
 • 1,000 МКД 
 • Нема ако акредитивот се отвори во рамките на кредитната линија
Провизија за управување Нема
Провизија за проценка

5.000 МКД (само за првата проценка)

Обезбедување
 • Имот
 • Депозит
 • Меница/и

Соодносот кредит/обезбедување зависи од бонитетот на компанијата и локацијата на обезбедувањето

Потребни документи за аплицирање
 • Барање за акредитив
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • Валидни документи за проценка на обезбедувањето
 • (Про)фактура/договор и други документи во зависност од условите на акредитивот