КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Гаранции и Акредитиви

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАРАНЦИИ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Тип на гаранција
 • Платежна гаранција
 • Гаранција за добро извршување на работите
 • Лицитациона (тендерска)
  Стопанска банка АД - Скопје започна со издавање на  гаранција на понуда во електронска форма заради учество во постапка за доделување на договор за јавна набавка која се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем на јавни набавки.
  Лица овластени да потпишуваат гаранции на понуда  преку Електронскиот систем на јавни набавки се: Весна Спасевска, Катерина Јовановска и Цветанка Кизова.

 • Други
Износ

До ЕУР 350,000

Валута МКД / ЕУР и други валути зависно од потребите на клиентот
Провизии кога обезбедувањето е хипотека или залог 

Платежна и Гаранција за добро извршување на работите

 • Квартално 1,2% од износот, мин. 3.000 МКД 
 • Месечно 0,4% од износот, мин. 1.000 МКД 

 

Тендерска/Лицитациона гаранција

 • Квартално 0,6% од износот, мин. 1.500 МКД 
 • Месечно 0,2% од износот, мин. 600 МКД 
Провизија за гаранции кои се издадени врз база на депозит или на гаранција од првокласна банка

A) Гаранции во износ до МКД 60.000

1. Платежна гаранција и гаранција за добро извршување

 • МКД 3.000 еднократно

2. Тендерска/Лицитациона гаранција

 • МКД 3.000 еднократно

 

Б) Гаранции во износ поголем од МКД 60.000

 

1. Платежна гаранција и гаранција за добро извршување

 • Квартално 0.3% од износот, мин. 3.000 МКД или
 • Месечно 0.1% од износот, мин. 1.000 МКД

2. Тендерска/Лицитациона гаранција

 • Квартално 0.2% од износот, мин. 1.500 МКД или
 • Месечно 0.07% од износот, мин. 600 МКД

 

Промени во условите 2.000 МКД 
Провизија за аплицирање
 • 1,000 МКД
 • Нема ако се издаде во рамките на кредитната линија
Провизија за управување Нема
Обезбедување
 • Имот
 • Депозит
 • Меница/и

Соодносот кредит/обезбедување зависи од бонитетот на компанијата и локацијата на обезбедувањето

Потребни документи за аплицирање
 • Барање за гаранција
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • Валидни документи за проценка на обезбедувањето 
 • Тендерска документација/про-фактура/договор и други документи во зависност од условите на гаранцијата

 

 

 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АКРЕДИТИВИ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ
Тип на производ

АКРЕДИТИВ (вообичаено вклучен во кредитна линија)

Намена Плаќање во странство
Валута

ЕУР / друга валута зависно од потребите на клиентот

Времетраење
 • Неограничено (вообичаено 90 дена)
 • до 12 месеци, доколку акредитивот е отворен во рамките на кредитна линија
Провизија Кога обезбедувањето е хипотека или залог
 • Квартално 1,2% од износот, мин. 3.600 МКД 

Кога обезбедувањето е депозит или гаранција од првокласна банка
 • Квартално 0,3% од износот, мин. 1.800 МКД
Трошоци 900 МКД  (за СВИФТ, факс...)
Промени во условите 1.200 МКД 
Провизија за аплицирање
 • 1,000 МКД 
 • Нема ако акредитивот се отвори во рамките на кредитната линија
Провизија за управување Нема
Провизија за проценка

5.000 МКД (само за првата проценка)

Обезбедување
 • Имот
 • Депозит
 • Меница/и

Соодносот кредит/обезбедување зависи од бонитетот на компанијата и локацијата на обезбедувањето

Потребни документи за аплицирање
 • Барање за акредитив
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • Валидни документи за проценка на обезбедувањето
 • (Про)фактура/договор и други документи во зависност од условите на акредитивот