КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Автомобилски бизнис кредит достапен кај сите авто дилери

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛСКИ БИЗНИС КРЕДИТ ЗА МИКРО И МАЛИ КОМПАНИИ

Компаративни предности
 • Флексибилен кредит за микро и мали компании
 • Едноставна постапка за одобрување на кредитот
 • Поволни каматни стапки
Намена на кредитот

Купување на нови комерцијални возила

Износ До ЕУР 350,000 
Валута МКД/ЕУР
Период на отплата

До 8 години

Грејс период До 1 година 
Обезбедување

Залог на возило осигурано со КАСКО осигурителна полиса во полза на СБ

Отплата

Месечни или тримесечни ануитети/рати

Каматни стапки
 • ЕУР: Референтна каматна стапка (6М ЕУРИБОР) + маргина до 6.50 пп
 • МКД: Референтна каматна стапка (НРС) + маргина до 4.33 пп
Учество Мин. 20 %
Трошоци
 • 1,000 МКД апликативен трошок, еднократно (однапред)
 • 2%  провизија за управување, еднократно (однапред)
 • 2%  провизија за предвремено враќање
Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Северна Македонија
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката
Потребни документи за аплицирање
 • Барање за автомобилски кредит
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • (Про)фактура за возилото што се купува