КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

Автомобилски бизнис кредит со учество на 3 рати БЕЗ КАМАТА

Ексклузивно со Автонова и Аутомобиле СК

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛСКИ БИЗНИС КРЕДИТ СО УЧЕСТВО НА 3 РАТИ БЕЗ КАМАТА

Компаративни предности
 • Автомобилски бизнис кредит БЕЗ УЧЕСТВО
 • Учество на три рати без камата
 • Клиентот плаќа камата само на износот на одобрен кредит намален за износот на кредитот за УЧЕСТВО
 • Можност за кредитирање на ДДВ до една година само за оние клиенти кои имаат право на повраток на ДДВ
 • Ниска просечна рата
 • Ниска каматна стапка
Намена на кредитот

Купување на нови автомобили/ комерцијални возила од автодилерите Автонова или Аутомобиле СК

Износ До ЕУР 100,000
Валута МКД/ЕУР
Период на отплата
 • До 7 години
 • До 1 година за ДДВ (за правни лица кои имаат право на поврат на ДДВ)
Обезбедување
 • Залог на возило осигурано со КАСКО осигурителна полиса во полза на СБ
 • Меница/и
Исплата Жиро сметка на Автонова или Аутомобиле СК
Отплата
 • Еднакви месечни рати
 • Учеството може да биде платено во првите 3 рати при што нема да се пресметува камата
 • Сукцесивно до макс. 1 година (за ДДВ)
Износ на учество (на 3 рати без камата)
 • Мин. 10% за комерцијално возило, со вредност помала или  еднаква  на ЕУР 16.000
 • Мин. 20% за комерцијално возило, со вредност поголема од  ЕУР 16.000
Каматни стапки
 • ЕУР: Референтна каматна стапка (6М ЕУРИБОР) + маргина до 6.50 пп
 • МКД: Референтна каматна стапка (НРС) + маргина до 4.33 пп
Трошоци
 • 1,000 МКД апликативен трошок, еднократно (однапред)
 • 2%  провизија за управување, еднократно (однапред)
 • 2% провизија за предвремено враќање

 

Критериуми за кредит
 • Правни лица регистрирани за работа во Р. Северна Македонија
 • Профитабилна компанија
 • Проценка на кредитната способност врз основа на кредитна анализа направена од страна на кредитен референт на Банката
Потребни документи за аплицирање
 •  Барање за автомобилски кредит
 • Тековна состојба и ЗП образец од Централен регистар
 • Официјални финансиски извештаи за последните 3 години
 • Финансиски извештај со пресек 
 • (Про)фактура за возилото што се купува со назнака од автодилерот за програмата за учество на три рати без камата