КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

 

  • Со годишен промет од над 376.000 меѓународни платни и чековни трансакции, СБ е водечка банка во националниот банкарски пазар во однос на меѓународните плаќања - пожелен партнер во Република Северна Македонија за извршување на странски плаќања.
  • Ваш партнер за вашите меѓународни плаќања.
  • Развиени врски со домашни банки како и традиционални контокорентни и коресподентски врски со повеќе од 820 странски банки.
  • Склучени аранжмани со повеќе странски банки за одредено ниво на услуги

 

 • Комерцијални и лични плаќања за разни корисници:

   

   • комитенти на СБ: Резиденти и нерезиденти, правни, физички и лица кои самостојно извршуваат дејност со личен труд

   

   • комитенти на други домашни банки

   

   • комитенти на странски банки

   

 • СБ располага со софицистиран компјутерски систем за извршување on-line финансиски трансакции, развиен степен на комуникациска технологија и real-time евиденција
 • Стручен и искусен кадар обучен за брзо и квалитетно извршување на меѓународните плаќања и опслужување на комитентите
 • Децентрализирано давање услуги и контакт со комитентите (филијали) и централизирано извршување на трансакциите кон странство (Централа)
 • Конкурентни и транспарентни надоместоци за услугите и посебни бенефиции за бонитетни комитенти
 • Воспоставена широка мрежа на SWIFT - врски со банки од целиот свет, договорени аранжмани за деловна соработка со светски реномирани банки и договарање на услови со цел избегнување на дополнителни трошоци на терет на налогодавачот на плаќањето