КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 ОКТОМВРИ, 1000 СКОПЈЕ

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

 

 • Со годишен промет од над 376.000 меѓународни платни и чековни трансакции, СБ е водечка банка во националниот банкарски пазар во однос на меѓународните плаќања - пожелен партнер во Македонија за извршување на странски плаќања.
 •  

 • Ваш партнер за вашите меѓународни плаќања.
 •  

 • Развиени врски со домашни банки како и традиционални контокорентни и коресподентски врски со повеќе од 820 странски банки.
 •  

 • Склучени аранжмани со повеќе странски банки за одредено ниво на услуги
 •  

 • Комерцијални и лични плаќања за разни корисници:

   

  • комитенти на СБ: Резиденти и нерезиденти, правни, физички и лица кои самостојно извршуваат дејност со личен труд
  •  

  • комитенти на други домашни банки
  •  

  • комитенти на странски банки
  •  

 • СБ располага со софицистиран компјутерски систем за извршување on-line финансиски трансакции, развиен степен на комуникациска технологија и real-time евиденција

   

 • Стручен и искусен кадар обучен за брзо и квалитетно извршување на меѓународните плаќања и опслужување на комитентите

   

 • Децентрализирано давање услуги и контакт со комитентите (филијали) и централизирано извршување на трансакциите кон странство (Централа)

   

 • Конкурентни и транспарентни надоместоци за услугите и посебни бенефиции за бонитетни комитенти

   

 • Воспоставена широка мрежа на СВИФТ - врски со банки од целиот свет, договорени аранжмани за деловна соработка со светски реномирани банки и договарање на услови со цел избегнување на дополнителни трошоци на терет на налогодавачот на плаќањето 

 

ИНФОРМАЦИЈА:

 

Не заборавајте да го користите ДЕВИЗНОТО ПЛАЌАЊЕ во странство за сите физички и правни лица корисници на e-banking сервисот.

За нови корисници потребно е само да се пополнат следните документи и да ги доставите во една од филијалите на Банката по што ќе ви биде овозможена оваа нова услуга.

 

 Правни лица: 

Договор за правни лица за користење на e-banking сервисот

Овластување за правни лица

Пријава за корисници

 

 

Физички лица

Договор за физички лица за користење на e-banking сервисот

Овластување за физички лица

 

 

Упатство за девизни налози за плаќања во странство

Упатство за купување и продажба на девизи на e-banking

 

НАПОМЕНА: e-banking сервисот работи на оперативен систем Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (Mac OS, Linux Based, Windows 2000, Windows XP без SP3 не се поддржани)