КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН, ТРОШОЦИ И ПРОВИЗИИ

 

Плаќањата преку e-banking системот за физички лица на сметки во Банката се БЕСПЛАТНИ, а правните лица го користат системот со значајно намалени тарифи.

 

 Термински план и провизија за плаќања за правни лица во работни денови:

 

Платен систем Од понеделник до петок Во сабота провизија
Интерен систем на СБ од 07:45 до 18:00 часот од 07:45 до 13:30 часот

1-10.000 ден.

7,00 ден. по налог

над 10.000 ден

11,00 ден. од налог

КИБС од 07:45 до 14:20 часот /

1-10,000 ден.

15,00 ден. по налог

над 10.000 ден

20,00 ден. од налог

МИПС од 07:45 до 16:20 часот /

110,00 ден. по налог

Трансфер на плата ПП53 од 07:45 до 14:00 часот /

Интерен

4,00 ден. по налог

КИБС

16,00 ден. од налог

Надоместокот за издавање на дигитален сертификат на USB токен

 

1.200,00 денари

Повластен трошок за водење на сметка за e-banking корисници 300,00 денари месечно