e-com image

 

ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

 

Секундарен пазар

 

Секундарниот пазар на државни хартии од вредност го опфаќа купувањето и продажбата на веќе издадените државни записи и обврзници од страна на Министерството за финансии на Р. Македонија. Тргувањето се одвива во директен контакт меѓу купувачите и продавачите, популарно наречено - преку шалтер (over-the-counter).

Стопанска Банка АД - Скопје како и ЦДХВ не наплатуваат трошоци за порамнување на трансакциите склучени на секундарен пазар, а порамнувањето се извршува Т+0, т.е на денот на склучување на договорот.


Тргувањето на секундарен пазар на ДХВ му овозможува на клиентот активно и поефикасно управување на портфолиото што резултира со повисоки приноси. Банката е подготвена во секој момент да ги откупи ДХВ на клиентот, без разлика дали тие се купени преку Стопанска Банка АД - Скопје. Истовремено, Банката ги нуди за продажба на клиенти сите недостасани ДХВ кои ги поседува во своето портфолио.


По договарањето на цената на купопродажба на ДХВ со дилерите од Дирекцијата за тргување потребно е да се пополни и достави следниов образец:

 

 

За подетални информации ве молиме да се обратите се на следниве контакти во Дирекцијата за тргување:

 Телефони: (02) 3295- 107, (02) 3295- 108 и (02) 3295- 109

Факс: (02) 3226- 866

е-mail: devizen.pazar@stb.com.mk