3D_Secure_slika_za_web

Карактеристики на девизен депозит орочен на 1, 3, 6, 12 и на 24 месеци со камата во денари

 

орочени девизни депозити со камата во денари

Опис на производот

Орочени депозити во девизи со месечна пресметка и исплата на камата во денари.

Придобивки за клиентот

  • Можност за избор на повеќе рочности за орочување
  • Можност за располагање со каматата на месечна основа 
  • Атрактивни каматни стапки за периодот на орочување на депозитот
  • Сигурна и стабилна банка, од доверба
  • Увид во состојбата преку алтернативни канали

 

Валута

EUR ; USD

Рочност

 Орочен депозит на 1, 3, 6, 12 или 24 месеци.

Минимален износ на вложување

 EUR – 500
 USD – 500

Категорија клиенти Физички лица резиденти или нерезиденти
Каматни стапки

Актуелните каматни стапки се истакнати на годишно ниво на следниов линк. 

Каматната стапка за 1, 3, 6 и 12 месеци е фиксна и е непроменлива за целиот период на орочување на депозитот. Преорочувањето на депозитот со фиксна каматна стапка, се врши согласно условите и интерните акти на банката важечки на денот на преорочувањето.

Каматната стапка за 24 месеци е променлива, при што во текот на важноста на Договорот за орочен депозит, СБ го задржува правото да врши измена на каматната стапка, согласно актите на надлежните тела на СБ и  Моделот за утврдување на променливи каматни стапки.

Пресметка и исплата на камата

Се пресметува месечно од денот на уплатата / преорочувањето до денот на истекот на рокот за орочување.

Каматата се исплаќа месечно, на календарскиот ден на кој е орочен депозитот. Каматата се пренесува на сметка по видување која ја одредил комитентот.

Политика на преорочување

 

Депозитот (главницата) по автоматизам се преорочува под услови валидни на денот на преорочување. Клиентот може да располага со средствата во секое време во согласност со политиката за предвремено повлекување на депозитот.

Политика на предвремено разорочување


Депонентот може да го раскине договорот и пред истекот на рокот на орочување при што СБ пресметува и исплаќа камата по видување за периодот од моментот на орочување односно преорочување до моментот на предвременото раскинување на договорот, при што за корегираниот износ на камата се намалува депозитот.

Овластување на депозитот

Сопственикот на влогот може да овласти друго полнолетно лице за располагање со влогот. Овластување може да се издаде во моментот на орочување на депозитот или дополнително во било кој период.

Документи

  • При отворање на сметката клиентот приложува важечки документ за идентификација (лична карта или пасош)
  • По отворање на сметката клиентот добива:

- Договор за депозитот и
- Штедна книшка на барање на клиентот