3D_Secure_slika_za_web

ЕВРО бонус орочен депозит

 

ЕВРОБОНУС орочен депозит

Опис на производот

Можност за избор за орочување на средствата на 3 или на 6 месеци

- Каматни стапки кои прогресивно се зголемуваат во зависност од висината на Вашиот влог

- Можност за избор за начинот на подигнување на каматата:

- Антиципативно - подигнување на каматата во моментот на орочувањето на средствата или  

- Декурзивно - по истекот на рокот за орочување

Дополнителни предности

    Атрактивни каматни стапки за повисоки износи на вложување

    Вложувачот по сопствен избор може да се определи дали каматата ќе ја подигне веднаш, антиципативно, или по истекот на периодот на орочување, декурзивно

    Гарантирани каматни стапки за целиот период на орочување

    Сигурна и стабилна банка, банка од доверба

    Увид во состојбата преку алтернативни канали

Вид на производот

Орочен депозит

Валута на вложување

Евра

Минимален износ на вложување

1.000 EUR

Период на орочување

Орочен депозит на 3 или 6 месеци

Каматни стапки

 

                годишни  

Актуелните каматни стапки се приложени на следниов линк.


Годишни каматни стапки, гарантирани за периодот на орочување на депозитот

Пресметка на камата

Каматата се пресметува и исплаќа во зависност од изборот на клиентот:

- Во моментот на депонирање и орочување на депозитот

- На крајот на периодот на орочување на депозитот

и се префрла на сметка по видување која ја одредил клиентот преку која располага со исплатената камата.

Политика на преорочување Депозитот (главницата) по автоматизам се преорочува под услови валидни на денот на преорочување. Клиентот може да располага со средствата во секое време во согласност со политиката за предвремено повлекување на депозитот

Предвремено разорочување

Депонентот може да го раскине договорот и пред истекот на рокот на орочување при што Банката пресметува и исплаќа камата по видување за периодот од моментот на орочување односно преорочување до моментот на предвременото раскинување на договорот

Овластување на депозитот

Клиентот може во моментот на отворање на депозитот или дополнително да овласти друго лице за располагање со средствата од депозитот

Документи

    При отворање на сметката клиентот приложува важечки документ за идентификација (лична карта или пасош)

    По отворање на сметката клиентот добива:

- Договор за депозитот и

- Штедна книшка на барање на клиентот