17.04.2018

 

Сектор за внатрешна ревизија: Оглас за вработување

 

Одлична шанса да се приклучите кон реномирана меѓународна финансиска групација и да станете дел од професионален меѓународен тим на Внатрешна ревизија, кој во соработка со Одборот за ревизија, Управниот одбор и менаџментот на Банката обезбедува постоење на, и усогласеност со, системот на интерни контроли и ефикасни оперативни практики.

 

Интерен Ревизор за позицијата Супервизор

 

Значајни должности:
-    Извршување на сите фази на ревизорскиот процес, во соработка со Менаџерот на ревизијата.
-    Извршување на детални анализи за оценка на ефективноста и ефикасноста на ревидираниот процес/функција, како и неговата усогласеност со локалната регулатива и корпоративните политики и процедури.
-    Подготвување и презентација на ревизорски извештаи до Менаџерот на ревизијата и Менаџерот на ревидираниот процес/функција, и обезбедување на периодичен мониторинг на спроведувањето на плановите на менаџментот за корективни акции.

 

Потребни квалификации:
-    Универзитетска диплома во релевантна област (Сметководство и Ревизија, Финансии или еквивалентна област).
-    5 до 7 години релевантно работно искуство во областите на внатрешна, надворешна ревизија и/или сметководство и финансии.
-    Професионална квалификација (или значително комплетирана квалификација) ќе се смета како значајна предност (Овластен ревизор, CIA, ACCA или еквивалентно).
-    Познавање и значително искуство во спроведување на Меѓународните стандарди за професионална практика на внатрешната ревизија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, ќе се сметаат како значајна предност.
-    Одлични способности за тимска работа, комуникација и меѓучовечки односи.
-    Кандидатот треба да биде способен/на да работи независно и самостојно, со органичена супервизија.
-    Значајни аналитички и презентациони способности и способност за писмено известување.
-    Одлично познавање (вербално и писмено) на англиски јазик, како и стручно и напредно користење на MS Office.

Стопанска банка АД – Скопје нуди атрактивен компензационен пакет и можности за континуиран професионален развој кои ја рефлектираат нејзината улога на водечка финансиска институција.

Месечниот надомест ќе биде утврден согласно искуството и квалификациите на кандидатот.
Доколку сте заинтересирани и квалификувани за наведената позиција, Ве молиме аплицирајте со поднесување на Вашето CV и Писмо за интерес на англиски и македонски јазик на human.resources@stb.com.mk

 
Пријавувањето можете да го извршите најдоцна до 30 април 2018.


Единствено квалификуваните кандидати во потесен избор ќе бидат понатаму контактирани.