e-com image

TЕРМИНСКИ ПЛАН

 

Клиентот е должен за сите статусни, адресни и други промени да ја извести банката во рок од три дена од денот на настанатите промени.

 

Плаќање во тековниот ден Прием на платни инструменти Обработка
Клириншки интербанкарски
систем KIBS
Секој работен ден од 8:00 до
13:30 часот
Најдоцна до 14:20 часот во
текот на работниот ден
Македонски интербанкарски
систем МИПС
Секој работен ден од 8:00 до
15:30 часот
Најдоцна до 16:30 часот во
текот на работниот ден
Интерен систем на
Стопанска банка АД Скопје
Секој работен ден од 8:00 до
18:00 часот;сабота до 12:30
Најдоцна до 19:00 часот во
текот на работниот ден
Уплата на готовина Секој работен ден од 8:00 до
13:00 часот

Секој работен ден од 13:00 до
18:00 износ до 100.000,00 ден

Секој работен ден од 13:00 до
18:00 износ над 100.000,00 ден
Веднаш


Веднаш


Нареден работен ден
Исплата на готовина Секој работен ден од 8:00 до
14:30 часот
 
Исплата на буџетски
корисници
Секој работен ден од 8:00 до
13:00 часот