e-com image

ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Платни инструменти пропишани со Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платен промет во земјата (Сл.весник 113/2007)


· Уплатница ПП 10

· Налог за исплата на готовина ПП 40

· Упатница за исплата на готовина ПП 41

· Налог за пренос ПП30

· Збирен налог за пренос (на товар на еден налогодавач во полза на еден примач) ПП31

· Збирен налог за пренос (на товар на еден налогодавач во полза на повеќе корисници по разни основи ) ПП 32

· Налог за плаќање на јавни приходи ПП50

· Збирен налог за плаќање на плата на товар на сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе примачи(ПП53)

Збирен налог за плаќање на плата на товар на сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе примачи(ПП53)