e-com image

ИЗМЕНИ И УКИНУНАЊЕ НА СМЕТКАТА

 

Клиентот е должен за сите статусни, адресни и други промени да ја извести банката во рок од три дена од денот на настанатите промени.
Сметката може да се укине на писмено барање на клиентот, или по сила на закон.