Приливи на девизни средства од странство

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Меѓународна поштенска упатница

Врз основа на договор склучен со Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска пошта” Скопје, СБ може да прифати уплати на девизен депозит - промет направен со меѓународни поштенски упатници, од земји со кои “Македонска пошта“ има склучено договор за исплати по меѓународни поштенски упатници (Словенија во ЕУР, Хрватска во ЕУР, Турција во USD)

Провизија
-0.50% од денарската противвредност минимум МКД100 по купон