КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Банкарски чекови издадени од странски банки влечени на странски банки

На банкарскиот чек е назначено името на корисникот на чекот, датумот на издавањето, името на банката која го издала, банката која ќе го плати чекот, а на некои чекови е наведен и датумот до кој важи чекот. Во случај кога чекот е изработен во дупликат, во СБ мора да биде презентиран и оригиналот и вториот примерок на чекот. Чекови на кои е нагласен датумот на важноста на чекот се прифаќаат во СБ, ако до рокот на важење има најмалку 30 дена. Во СБ може да се изврши откуп на чекови и да се исплатат веднаш на вкупна вредност од 500 USD. Чекови со поголема вкупна вредност од 500 USD се прифаќаат на наплата и исплата по пристигнување на приливот од странската банка на сметката на СБ. Трошоците на странската банка за чек пратен на наплата се одбиваат од износот на чекот. При откуп и прифаќање на штеден влог на банкарски чек издаден од странска банка и влечен на странска банка, СБ наплатува провизија согласно тарифата на СБ за надоместоци

Провизија
-1.50% од денарската противвредност минимум МКД 250.00 по чек(за исплата во девизи)
-1.% од денарската противвредност минимум МКД 250.00 по чек(за исплата во денари)