КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Дознаки за странство

Извршување на дознака
Дознака во странство може да се изврши во сите филијали на СБ.

Реализација
Истиот ден кога е примен налогот, со датум на валута наредниот ден

Намени и лимити за трансфер
При извршувањето на дознаката, согласно законската регулатива потребно е доставување на соодветни документи достапни на следниот линк. 

 

Потребни документи
 

Нерезидент може неограничено да врши трансфер на средства во странство
Плаќање со ностро дознака од страна на резидент - физичко лице во корист на сметката на нерезидент комитент на СБ, се врши со поднесување на сите документи како за плаќање во странство
При испраќање на дознака се наплатува провизија согласно Тарифата на СБ за надоместоци

Провизија

- до 50.000 ЕУР - 0,50% од денарската противвредност минимум МКД 250 + СВИФТ трошоци 350 МКД

- над 50.000 ЕУР - 0,27% од денарската противвредност+ СВИФТ трошоци 350 МКД