КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Банкарски ностро чекови

Продажба на ностро чек
На барање на сопственик / ополномоштено лице на девизен депозит, резидент / нерезидент, во филијалата на СБ, може да се изврши продажба на ностро чекови на товар на средствата на девизниот депозит, во валута во која се води депозитот. Доколку барањето се однесува за друга валута, се врши конверзија со примена на купопродажните курсеви за девизи од курсната листа за девизи на СБ.

Лимити на кои може да гласи ностро чек
Ностро чек по основ на личен трансфер може да гласи на износ до 2.500 EUR, без обврска за презентација на документ за плаќање, а на износ поголем од 2.500 EUR со задолжителна презентација на документ врз основа на кој ќе се утврди основата за плаќање.
При издавање на ностро чекови на нерезидент нема ограничување на износот.

Надоместоци
При издавање на ностро чек се наплатува провизија, согласно тарифата на СБ за надоместоци

Провизија
-1% од денарската противвредност минимум МКД 1.000 максимум МКД 6.000.00