КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

НЕРЕЗИДЕНТНИ СМЕТКИ
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НЕРЕЗИДЕНТИ

 

Идентификација на комитент- нерезидент се врши со оригинален документ за идентификација или фотокопија заверена од овластено лице- нотар од која се задржува фотокопија од еден од следните документи:

 

1. Пасош издаден од друга земја или важечка лична карта ако лицето доаѓа од држава членка на Европска Унија, земја потписничка на Шенгенскиот договор* или држава со која Република Северна Македонија има склучено билатерална спогодба** за прекугранично патување на државјани во двете земји, од кои се утврдува постојаното место на живеење во странска држава.  Доколку во патната исправа или во личната карта не е наведено постојаното место на живеење во странство, банката е должна да го обезбеди овој податок преку сигурни и независни извори*** или преку изјава потпишана од нерезидентот во која е наведено постојаното место на живеење во странство. Писмената изјава не се прифаќа за нерезиденти од соседните земји на Република Северна Македонија.

***Под поимот сигурни и независни извори за идентификација на клиентот физичко лице - нерезидент, при отворање на трансакциска сметка или за потребите на ажурирање на податоците за идентификација на веќе регистрираните клиенти, покрај документите важечка патна исправа или важечка лична карта, можат да се сметаат и други документи издадени во матичната држава од кои, заедно со патната исправа или личната карта, може да се утврди местото на живеење на лицето како на пример, важечка возачка или сообраќајна дозвола, сметки за користење комунални услуги не постари од три месеци (струја, вода, испорачана топлинска енергија или гас, сметка за користење телефон).

 

2. Пасош издаден од Република Северна Македонија со виза за престој во странство или работна виза во странство во траење од најмалку 6 месеци.

 

3. Пасош издаден во Република Северна Македонија, во која е наведена адреса на постојано место на живеење во странство. Како место на постојано живеење во странство се смета ако во патната исправа е наведена и само кратенка од странската држава (пример: Срб. Ал. ЕУ и слично).

 

4. Документ издаден од Министерството за надворешни работи (дипломатски пасош).

 

5. Документ - легитимација издадена од Обединетите нации.

 

6. Странски физички лица  кои поседуваат документ лична карта за признаен бегалец или друг документ издаден од МВР за идентитет на бегалец. Овие лица не поседуваат документ за постојан престој во Република Северна Македонија од најмалку 6 месеци (Во документите издадени од МВР има податок за постојано место за престој во Р. Северна Македонија и најчесто се издаваат на рок помал од 6 месеци). Доколку настанат услови за промена на статусот, односно овие лица го исполнат условот за привремен престој во Република Северна Македонија врз основа на важечка виза за престој, односно работна виза во траeње од најмалку 6 месеци (се подразбира и кумулативен период), Банката, согласно со точка 7 од Одлуката за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти, ќе изврши промена на нерезидентниот статус во резидентен.

 

*Земји-потписнички на Шенгенски договор:

  • 25 земји-членки на ЕУ: Австрија, Белгија, Бугарија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Италија, Кипар, Литванија, Летонија, Луксембург, Малта, Полска, Португалија, Романија, Словенија, Словачка, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Чешката Република, Шведска, Шпанија
  • 3 земји што не се членки на ЕУ: Исланд, Норвешка и Швајцарија. 
Извор: Министерство за надворешни работи http://www.mfa.gov.mk/  
**Земји со кои имаме билатерални спогодби: Србија, Косово, Црна Гора и Албанија

 

УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО СМЕТКИТЕ НА НЕРЕЗИДЕНТИ

 

Нерезидентот сопственик на сметката е должен најмалку еднаш годишно или веднаш по истекот на рокот на важноста на патната исправа до Банката да достави важечка документацијата за идентификација. Банката е должна да ја блокира сметката на нерезидентот во случај кога нерезидентот нема да ја обезбеди потребната важечка документација за идентификација. На блокираните сметки дозволен е прилив на средства од други сметки, но уплата во готовина и трансфер од сметките не е дозволен.

 

Нерезидентот може да отвори повеќе денарски и девизни сметки.

 

На девизната сметка нерезидентот може да врши:

 

1. уплата на внесени ефективни странски пари од странство со налог од нерезидентот и тоа:

 

  • за износ помалку од 10.000 ЕВРА во текот на еден месец, без презентација на документи
  • за износ од 10.000 ЕВРА и повеќе писмена потврда за внесени ефективни странски пари издадена од Царинска управа на Република Северна Македонија, на која не е изминат рокот од 5 работни дена од издавањето. Доколку се уплатува целиот износ наведен на Потврдата од Царина, се задрржува оригиналната потврда, а доколку истата потврда се употребува повеќе пати, на оригиналната потврда се наведува уплатениот износ, и се задржува  фотокопија од документот. При секоја наредна уплата се презентира оригиналната потврда. Уплатата е дозволена до целосно уплатување на износот наведен на потврдата.
  • уплати на ефективни странски пари кои потекнуваат од непотрошени ефективни странски пари претходно повлечени од неговите сметки во било која банка во Р. Северна Македонија, во период од три месеци од денот на повлекувањето. За уплата на овие средства, нерезидентот задолжително треба да достави писмено барање и копија од налогот со кој се повлечени ефективните странски пари (образец 1450).

 

2. подигање на ефективни странски пари, без  ограничување

 

3. трансфери во земјата и во странство, без  ограничување

 

На денарската сметка нерезидентот може да врши:

 

1. уплата на ефектива во денари и тоа:

 

  • на сметка на нерезидент врз основа на писмено барање, без презентација на дополнителни документи, дозволено е до мкд 120.000,00 месечно.
  • непотрошени ефективни денари претходно повлечени од неговите денарски сметки во период од три месеци од денот на повлекувањето со презентација на образец 1450 и писмено барање за уплата.

 

2. подигање на ефективни денари, без  ограничување

 

3. трансфери во земјата од/на денарска сметка, без ограничување