3D_Secure_slika_za_web

Траен налог за плаќање

Резидент сопственик на депозит по видување, или ополномоштено лице со неограничено право на располагање со депозитот по видување, може да и даде налог на СБ, таа во негово име да врши плаќања на одредена услуга во денари во земјата :
- секој месец, од неговата сметка по видување на сметка на одредено правно лице на износ содржан во документ за плаќање
- на точно утврден износ и на точно одреден ден во месецот

 

Со трајниот налог комитентот може да и даде налог на СБ, таа во негово име да врши пренос на средства на друга сметка ( пример за отплата на обврски по кредит одобрен од СБ)

СБ нема обврска да го реализира трајниот налог ако на депозитната сметка на денот на плаќањето нема средства, или нема доволно средства на располагање.