3D_Secure_slika_za_web

Тајност на податоците за депозит

Податоците за депозит на физичко лице (број на сметка, вид на депозит, состојба на депозит) се деловна тајна на СБ.

Податоците за депозитите на физички лица можат да се соопштат во следните случаи:
- ако сопственикот на депозитот и дал писмена согласност на СБ за откривање на податоците
- на писмено барање, или налог на надлежен суд
- по писмено барање на Народна Банка на Република Северна Македонија за потребите на супервизијата, или на друг орган овластен со закон
- ако податоците се соопштуваат на Дирекцијата за спречување на перење на пари, во согласност со закон