3D_Secure_slika_za_web

Пресметување на камата

 

СБ пресметува и плаќа камата на депозитите на физички лица, по видување и орочени, со примена на каматни стапки утврдени со Одлука на КУАП. Камата се пресметува од денот на уплатата до денот на исплатата.

 

Каматата се пресметува месечно и се исплаќа месечно освен за депозитите за кои е утврдено исплата на камата по истек на рокот на орочување, ако е договорено декурзивно пресметување на каматата (Евробонус, Премиум), или однапред, ако е договорено антиципативно пресметување и плаќање на каматата. (Евробонус)