3D_Secure_slika_za_web

Надоместоци

Со Тарифата на СБ се утврдени надоместоците кои ги плаќаат комитентите во работењето со денарските и девизните депозити на физички лица, резиденти и нерезиденти.