3D_Secure_slika_za_web

Карактеристики на Орочен депозит ”18/20”

 

Орочен депозит - 18/20 

Опис на производот

  • Клиентот инвестира во орочен депозит на 18 месеци со фиксна каматна стапка за периодот на орочување, при што СБ пресметува камата за уште два месеци дополнително т.е. вкупно за 20-месеци.
  • Каматата за 2та дополнителни месеци се исплаќа на клиентот кога истекува рокот на орочениот депозит, т.е. заедно со исплата на каматата за 18-тиот месец.

 

Клиентот има  можност при орочувањето да избере:

    Депозит СО капитализација и месечен припис на пресметаната каматата кон основниот влог што овозможува добивање на повисок износ на камата или

    Депозит БЕЗ капитализација на каматата –  овозможува  располагање со  пресметаната камата месечно

Придобивки за клиентот

    Бонус камата за 2 дополнителни месеци

    Гарантирани каматни стапки за периодот на орочување на депозитот

    Сигурна и стабилна банка, банка од доверба

    Увид во состојбата преку алтернативни канали

Рок на орочување

Орочен депозит на 18 месеци со приход од камата за 20 месеци

Валута

    ЕУР

    МКД

Минимален износ на вложување

    ЕУР 200

    МКД 12,000

Категорија на клиенти

Физички лица:

    Резиденти и

    Нерезиденти

Каматна стапка

                      Годишна

Актуелните каматни стапки и моделот за утврдување на стапките се достапни на следниов линк.

 

Каматните стапки се фиксни и гарантирани за периодот на орочување.

Пресметка на камата

СО капитализација

Каматата се капитализира и припишува кон влогот при што износот на акумулирана камата останува на сметката на орочениот депозит и со тоа месечно го зголемува каматоносниот капитал.

Во овој случај клиентот располага со  каматата по доспевање на депозитот т.е. истиот ден по истек на 18-тиот месец

БЕЗ капитализација

СБ врши месечно пресметување на камата и нејзино префрлање на друга сметка за располагање со каматата месечно.

Во овој случај клиентот располага со каматата месечно т.е. истиот ден по денот на пресметка на каматата за конкретниот месец

Политика на преорочување

 

Во моментот на склучување договорот клиентот се изјаснува за:
  • Преорочување на главницата (за депозити БЕЗ капитализација)
  • Преорочување на главницата и каматата (за депозити СО капитализација)
Преорочување се врши под услови валидни на денот на преорочување. Клиентот може да располага со средствата во секое време во согласност со политиката за предвремено повлекување на депозитот

Политика на предвремено разорочување

Депонентот може да го раскине договорот и пред истекот на рокот на орочување при што СБ пресметува и исплаќа камата по видување за периодот од моментот на орочување односно преорочување до моментот на предвременото раскинување на договорот

Овластување

Сопственикот на влогот може да овласти друго полнолетно лице за располагање со влогот. Овластување може да се издаде во моментот на орочување на депозитот или дополнително во било кој период

Документи

    При отворање на сметката клиентот приложува важечки документ за идентификација (лична карта или пасош)

    По отворање на сметката клиентот добива:

-       Договор за депозитот и

-       Штедна книшка на барање на клиентот