Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Макроиндикатори 2011

 

 

МЕСЕЦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Индустриско производство 5,0 10,9 24,5 11,8 6,9 -1,8 5,5 0,9 -2,3 -3,8  -5,3 -4,8
Индекс на трошоци на живот 3,2 3,9 5,2 4,8 5,2 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,5 2,8
Индекс на цени на производители на индустриски производи 12,7 12,8 15,3 13,3 10,8 10,9 9,5 11,1 10,0 8,6 10,4 8,3
Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$) 273,8 306,6 323,0 378,7 372,4 340,6 322,2 385,0 411,8 370,7 343,6 364,9
Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$) 560,9 525,1 503,5 627,1 553,2 531,9 552,9 611,6 589,7 522,0

603

601,2

Трговски дефицит (во милиони САД$) 287,1 505,6 686,1 934,5 1115,3 1306,6 1537,3 1763,9 1941.8 2093,1 2352,5 2588,8
Извоз на стоки - ФОБ 43,1 41,2 25,1 54,6 43,4 23,1 8,0 47,1 25,6 14,3 -0,4 23
Увоз на стоки - ЦИФ 71,2 47,4 16,1 32,5 32,2 19,9 20,4 30,3 40,0 -0,2 10,7 3,6
Готовина во оптек 20,2 24,6 22,1 10,7 10,9 9,1 8,3 7,8 7,8 6,9 6,5 12,9
М0 2,4 3,9 1,5 9,3 8,2 -0,7 6,8 6,0 -0,1 -1,8 0,3 11,3
М1 9,3 6,7 7,5 13,0 9,9 10,4 9,8 8,2 6,9 7,0 3,8 6,8
М2 7,6 8,2 7,7 5,5 4,9
4,8 9,9 8,8 6,8 6,5 5,2 7,5
М2 денар 10,4 10,8 9,6 8,1 6,4 5,4 10,3 8,2 7,1 6,1 4,2 10,1
М4 11,5 12,1 11,4 9,0
8,5 8,6 13,5 12,3 10,5 10,2 8,6 9,7
М4 денар 15,6 16,0 14,5 12,7 11,0 10,3 15,5 13,5 12,5 11,4 9,4 14,4
Депозити на приватен сектор 12,9 13,2 12,4 9,6 8,8 9,2 13,9 12,4 10,5 10,4 8,6 9,2
Депозити на население 15,7 15,2 14,0 14,5 14,7 14,2 14,5 13,8 14,3 13,1 12,1 12,0
Корпоративни депозити 6,8 9,1 10,4 -1,6 -4,0 -2,1 14,7 11,4 3,8 6,2 3,2 4,5
Кредити на приватен сектор 6,8 7,2 8,0 7,8 8,4 8,6 8,7 7,9 8,1 8,3 8,6 8,5
Кредити на население 5,4 5,8 6,6 6,6 6,9 7,0 7,6 7,5 7,4 7,5 7,7 8,1
Корпоративни кредити 7,7 8,2 9,0 8,6 9,4 9,7 9,4 8,1 8,6 8,8 9,0 8,7
Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД) 264 250 -6591 -3940 3545 -262 -3416 -1047 5738 10662 156 942
Буџетски дефицит (процент од БДП) 0,2 0,6 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5