Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

2008

Месец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Индустриско производство

13,6

6,9

-1,4

6,2

17,6

12,3

14,7

8,6

15,7

-9,9

-2,9

-10,1

Индекс на трошоци на живот

8,7

9,6

10,2

10,1

9,5

10,1

9,5

8,6

7,1

7,1

5,2

4,1

Индекс на цени на производители на индустриски производи

9,7

10,2

11,7

10,7

14,4

15,7

17,2

13,8

14,5

9,2

-0,8

-1,8

Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)

268

317

334

360

404

363

419

292

349

307

243

230

Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$)

451

552

569

600

600

678

728

580

541

568

480

454

Извоз на стоки - ФОБ

29,6

37,8

32,2

32,6

40,6

18,0

55,7

-0,4

29,3

0,1

-20,4

-25,9

Увоз на стоки - ЦИФ

41,8

62,0

61,4

52,7

70,9

68,3

62,1

47,1

27,0

-8,1

-12,0

-19,8

Готовина во оптек

13,1

8,5

4,9

5,1

6,9

2,5

0,7

0,8

-0,4

0,5

-2,0

1,1

М0

25,5

20,2

12,8

9,7

11,8

19,9

4,0

6,7

14,9

18,4

-1,3

1,4

М1

32,0

31,3

24,4

24,1

28,2

30,4

21,5

22,0

21,0

20,8

17,1

13,4

М2

28,2

26,2

23,1

21,3

21,0

19,5

18,2

19,9

19,4

15,7

9,1

6,9

М2 денар

41,9

38,0

31,8

27,3

26,0

23,2

20,1

21,4

17,8

13,8

3,6

0,4

М4

29,6

27,9

25,3

23,3

22,9

21,4

20,0

22,2

21,9

19,3

13,5

11,2

М4 денар

42,8

39,1

33,6

28,5

27,4

24,8

21,8

22,9

19,7

17,1

7,8

4,0

Кредити на приватен сектор

40,0

41,4

42,2

44,1

43,4

42,1

42,0

40,1

38,6

39,7

37,7

34,4

Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД)

-732

-487

-593

-905

668

881

493

2510

3775

-545

-8039

-2928

Благајнички записи - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)

586

597

-492

-1075

2582

-1624

-1638

762

-677

-1639

-1558

599

Државни депозити - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)

-1159

701

-2810

1357

1641

722

-949

-3487

-2872

732

2576

7598