Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 


 

2007

 

               

Месец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Индустриско производство

10,6

14,9

9,6

5,3

-5,8

-7,1

-2,2

1

4,5

10,5

5,5

2,6

Индекс на трошоци на живот

0,8

0,5

0,8

1

0,9

1,3

1,3

2,2

3,6

3,9

4,6

6,1

индустриски производи

1,3 0,3 0,3 0,3

-1

1

0

1,2

2

3,3

4,8

4,2

Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)

207

230

253

272

287

307

269

293

270

307

306

310

Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$)

320

341

353

393

376

403

449

394

423

612

545

565

Извоз на стоки - ФОБ

68,4

55,5

40,6

54,1

40,8

50,0

16,2

36,9

6,7

30,8

49,5

38,9

Увоз на стоки - ЦИФ

53,7

55,4

17,4

22,9

15,2

19,0

30,7

24,6

37,9

86,4

59,1

39,2

Готовина во оптек

11

10

9,9

7

10,7

8,7

9,0

10,5

13,2

12,1

14,1

10,9

М0

22,4

14,3

18,6

19,8

9,7

17,0

35,9

22,2

18,5

16,1

17,1

21,8

М1

16,5

16,9

21

20,9

21,5

18,0

17,9

22,4

22,6

18,3

24,3

31,7

М2

24,3

26,3

26,1

26,6

27,7

31,4

30,7

29,3

28,4

26,0

27,0

28,3

М2 денар

30,3

32,6

33,2

34

35,0

44,0

42,6

40,6

42,5

39,5

41,5

41,9

М4

24,1

26,2

25,8

26,7

28,8

32,2

32,2

30,5

29,9

27,4

27,9

29,5

М4 денар

28,9

31,2

31,8

33,6

35,4

44,3

43,4

41,8

43,8

40,2

41,5

42,6

Кредити на приватен сектор

31,9

33

33,2

31,7

32,4

32,2

34,4

36,2

40,9

37,1

38,0

39,2

Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД)

1509

926

2870

3808

2769

2301

2202

2415

2112

2468

-21

-4504

Благајнички записи - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)

2174

-464

137

452

2029

1311

-4985

350

5879

1447

1389

1820

Државни депозити - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)

-1919

-741

-2562

-174

-1705

119

-2156

-5562

3084

543

1591

10080