Макроекономски индикатори за РМ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ

 

Промена во однос на истиот период од претходната година, освен ако не е поинаку назначено

 

2004
Месец
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Индустриско производство
-44,8
-30,3
-32,9
-19,1
-26,6
-6,7
-8,8
16,3
-22,2
-10,5
-14,9
23,0
Индекс на трошоци на живот
2
1,4
1,4
-0,7
-0,6
-0,2
-1,1
-1,7
-1,8
-0,7
-0,8
-1,9
Индекс на цени на производители на
индустриски производи
-1,8
-1,8
-0,9
-0,9
0,2
2,3
2,1
2,2
2,3
3,4
3,0
1,3
Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)
101
131
126
125
118
122
155
137
150
n/a
153
n/a
Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$)
176
198
234
238
223
251
251
223
224
n/a
289
n/a
Извоз на стоки - ФОБ
11,0
30,9
6,2
6,7
-1,8
3,2
26,3
56,9
27,4
n/a
24,6
n/a
Увоз на стоки - ЦИФ
28,5
38,2
4,8
25,2
6,9
38,6
32,0
51,0
22,9
n/a
45,3
n/a
Готовина во оптек
7,1
8,6
9,1
8,0
4,6
4,5
8,1
2,9
2,5
1,5
-2,3
0,4
М0
5,0
9,1
2,7
0,7
3,3
4,0
7,3
5,7
-1,3
6,2
3,0
-2,8
М1
7,0
10,6
11,9
17,2
12,2
9,1
11,2
8,0
6,8
3,7
3,8
2,0
М2
25,2
24,3
22,2
20,9
22,0
20,4
20,6
21,2
20,2
17,9
17,3
16,3
М2 денар
22,1
24,0
19,3
17,3
17,4
17,2
18,5
19,7
18,4
15,9
12,5
11,3
М4
23,3
22,4
20,6
20,2
21,3
19,4
19,2
20,3
18,9
16,9
16,6
15,7
М4
19,5
21,1
16,9
16,8
16,9
15,5
16,7
18,0
16,9
14,6
11,1
10,2
Кредити на приватен сектор 19,3 20,7 22,1 28,2 27,8 25,6 25,3 25,3 26,1 25,5 25,2
25,7
Вишок (+)/Недостиг (-) на девизниот пазар (во милиони МКД)
-722
287
1583
-466
-63
-144
856
1527
146
-772
-476
1171
Благајнички записи - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)
127
-275
1520
-1353
-597
208
-349
1323
-86
-567
34
188
Државни депозити - промена во однос на претходниот месец (во милиони МКД)
1094
260
1195
-668
752
-187
312
756
696
-860
-137
623