КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Сектор за средства и ликвидност

Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-
посреднички услуги

Потребни документи за правни лица:

 

1. Тековна состојба, не постара од 6 месеци
2. Листа на овластени потписници / образец заверен потпис - ЗП
3. Копија од лична карта на овластените потписници
4. Одлука од фирмата за купување/продавање на хартии од вредност (зависно од статутот, дали е уредено во статутот на фирмата)
5. Број на сметка на правното лице (а може да се уплатат средствата директно со образец ПП10 на нашата клиентска сметка - 100000070020077, отворена во Народна Банка на РСМ, со задолжителна копија од уплатницата).

Потребни документи за физички лица:
1. Копија од лична карта или пасош
2. Трансакциска сметка во Стопанска банка или трансакциска сметка во друга банка (единствено за продавачи на хартии од вредност кои немаат трансакциска сметка во СБ).