ФОРМУЛАР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ: ПРИГОВОР ИЛИ ДОЈАВА
ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ИЛИ ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Ве молиме пополнете ги следните податоци:
( * Задолжителни полиња )


1
*Филијала/Сектор на Стопанска банка АД - Скопје:
 
 
2
*Локација каде се случил инцидентот кој го пријавувате:
 
Адреса, филијала или експозитура на Стопанска банка АД - Скопје
 
3
Град:
 
4
* Дали сте вработен/а во Стопанска банка АД - Скопје?
 
 
5
* Дали сакате да останете анонимни при доставување на овој Формулар?
 
 
6
Ако сакате Стопанска банка АД - Скопје да го знае Вашиот идентитет, Ве молиме пополнете ги следните означени полиња:
Вашето име:  
Вашето презиме:  
Вашиот Телефон за комуникација:  
Вашата E-mail адреса:  
Вашата домашна адреса:  
Ве молиме внесете ги времето и начинот за комуникација кои најмногу Ви одговараат:  
7
Која е Вашата проценка на паричната вредност на инцидентот кој го пријавувате? (изберете го одговорот кој најмногу одговара)
 

Внесете го апроксимативниот износ
8
*Ве молиме наведете го идентитетот на лицето/лицата вклучени во случајот за кој известувате:
Примери:
Петко Петков, Директор на Сектор за ………….
Непознато, Непознато, Контролор
Име Презиме Функција
     
     
     
 
 
 
9
Дали сте запознати со можните причини кои предизвикале лицето да го изврши инцидентот?
 

Ако одговоривте со Да на претходното прашање, наведете ги причините.  
Пример: Финансиски проблеми
10

Дали се сомневате или знаете дека постојат други лица кои се запознати со инцидентот?Ако одговоривте со Да на претходното прашање, наведете ги лицата. Пример: Петко Петков, благајник

Напомена: На било кое лице кое е наведено овде, не му е дозволен пристап до ова Известување. 
11
Генерален опис на случајот за кој известувате?
 
Ова треба да биде само општ опис на настанот за кој известувате, подолу следуваат специфични прашања за деталите на случајот.
Примери:
Погрешно прикажување на приходи или расходи;
Нелегални трансакции (измами);
Погрешна примена на принципите и правилата за сметководствено евидентирање.
12
Каде се случил инцидентот или прекршувањето?
 
Ние сме свесни дека инцидентот можеби не се случил на точно одредена локација. Сепак, доколку за овој инцидент сте се информирале или сте го виделе во некоја документација или деловна трансакција, Ве молиме соодветно да наведете и опишете.
13
Ве молиме внесете го точното или најприближното време кога се случил овој инцидент:
 
Примери:
Понеделник, 4 декември 2006; или
Пред една недела; или
Пред приближно еден месец.
14
*Според Вашите сознанија или Вашата проценка, колку долго сметате дека трае овој проблем?
 


 
15
*Како дознавте за наведеното непочитување/ прекршување?
 

 
Ако оговоривте Останато на претходното прашање, наведете како се информиравте?  
16

  Дали информиравте некое лице вработено во Стопанска банка АД – Скопје за наведениот случај?

 
Ако одговоривте со Да на претходното прашање, Ве молиме наведете ги лицата кои сте ги информирале.  
Ве молиме наведете ги лицата (Име и Презиме) и нивната функција. Напомена: На било кое лице кое е наведено овде, не му е дозволен пристап до ова Известување.
Пример: Петко Петков, Директор на .....
17

  Ако информиравте некое лице вработено во Стопанска Банка АД – Скопје за наведениот случај, Ве молиме наведете кога го информиравте и на кој начин?

 
Примери:
На 8.01.2007, една недела по настанот;
По редовна пошта, по електронска пошта;
Усно му соопштив – немам писмен доказ.
18
Ако информиравте некое лице вработено во Стопанска Банка АД – Скопје за наведениот случај, Ве молиме наведете ги начинот и мерките кои ги превземале за да го решат проблемот:
 
Примери:
Го игнорираа;
Ги променија документите;
Изјавија дека тоа не е проблем;
Изјавија дека ќе го разгледаат проблемот.
19
* Ве молиме обезбедете ги сите познати детали во врска со инцидентот за кој известувате, вклучувајќи ја локацијата на сведоците и било која друга информација која би ни била од корист во проценката и крајното решавање на наведениот проблем.

Ве молиме не брзајте и обезбедете ни колку што е можно повеќе детали, но притоа внимавајте да не објавите детали кои би можеле да го откријат Вашиот идентитет, доколку сте одбрале да останете анонимни.
Деталниот опис на инцидентот е од голема важност за овозможување на целосна ревизија на настанот, особено во случаите кога Вие сте единствената личност која е запознаена со инцидентот.
 
   
*Ве молиме внесете го прикажаниот код на сликата во даденето поле. (На овој начин е овозможена заштита од автоматско испраќање на формата)
 
Protected by FormShield


 

 Отпечати