КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

 

ПРОМОТИВЕН ПАКЕТ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ

Денарска трансакциска сметка поврзана со VISA Electron – ДЕБИТНА КАРТИЧКА

Опис на производот
Денарската трансакциска сметка, во согласност со барањето на клиентот може да биде:
1. Штедна (трансакциска) сметка или
2. Тековна (трансакциска) сметка со дозволено пречекорување

Каматна стапка
1,50% годишна каматна стапка на позитивното салдо до 40.000 денари и
0,75% годишна каматна стапка на позитивното салдо над 40.000 денари

Дозволено пречекорување
Дозволено пречекорување на тековната (трансакциска) сметка во висина од 2 пензии
•10,80 % годишна променлива камата на искористеното пречекорување

VISA Electron – дебитна картичка
Можност за поврзување на сметките со VISA Electron дебитна картичка, БЕЗ ЧЛЕНСТВО за целиот период на користење на картичката. Картичката се користи во земјава за:
•  Повлекување на готовина на банкомат без провизија и
•  Безготовински плаќања во трговија без провизија

Потребни документи
•  Копија од лична карта
•  Чек за пензија
•  Барање за VISA Electron дебитна картичка

VISA Star – КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Опис на производот
VISA Star кредитна картичка која може да се користи за безготовински плаќања во трговија без провизија, во земјата и во странство

Кредитен лимит
Согласно важечките критериуми на Банката

Каматна стапка
10,80% годишна, променлива

Годишно членство
•  БЕЗ ЧЛЕНСТВО за првата година на издавање
•  300 денари членство за наредните години

ОТПЛАТА
•  на шалтерите на СБ
•  со траен налог

Минимално месечно плаќање
5% - од износот на трансакциите направени во еден кредитен циклус и пресметаната камата

Можност за купување на рати
•  Можност за купување на 2,3,4,5, 6,10,12,18,24 и 36 рати БЕЗ КАМАТА
•  Минимален износ на трансакција за плаќање на рати е 2.000 МКД
•  Само кај Трговци кои склучиле Договор со СБ за плаќање на рати без камата

Критериуми за одобрување
•  Лица до 67 години
•  Минимален месечен приход – 7.700 денари

Потребни документи
•  Барање за VISA Star кредитна картичка
•  Копија од лична карта
•  Чек за пензија

Потрошувачки кредит без обезбедување

Опис на производот
Потрошувачки кредит без обезбедување за пензионери

Износ и вaлута
•  15.000 МКД - 300.000 МКД - денарски кредит

Период на отплата
•  Од 6 до 84 месеци (7 години)  

Каматна стапка
Променливи, годишни к. стапки
12,00%

Други трошоци
• БЕЗ АПЛИКАТИВНИ ТРОШОЦИ за сите СБ пензионери
• 2% Административни трошоци, еднократно од одобрениот износ  на кредит

Отплата
•  Еднакви месечни ануитети (мин. месечен ануитет од 1.200 денари )
•  За сите иматели на тековна сметка во СБ, можна е отплата преку траен налог

Критериуми за одобрување
•  Физички лица, пензионери - Државјани на Р.М.
•  Минимален нето месечен приход
7.700МКД - за денарски кредити до 61.000 МКД
10.200 МКД - за денарски кредит над 61.000 МКД
•  Максимален месечен ануитет
35 % од месечниот приход - за кредити во МКД
•  Возраст на клиентот до 67 год на денот на отплата на кредитот. Лица со над 67 години на денот на отплата, доколку има кокредитобарател - член на потесното семејство

Потребни документи
•  Барање за Потрошувачки кредит
•  Копија од лична карта
•  Чек за пензија

Печати