КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Тековни трансакциски сметки

 

Tрансакциска сметка е сметка која претставува единствен и неповторлив нумерички податок кој служи за идентификација на учесникот во платниот промет во земјата, а преку која истиот врши плаќања.
(Службен весник 113/2007 и 22/2008)


Печати