3D_Secure_slika_za_web

Станбени кредити

ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ СВТ НА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ ЗА СИТЕ НАМЕНИ ОСВЕН ЗА "КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР" СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАЛОГ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СТБ
Останати клиенти
Валута
ЕУР
Номиналнагодишнакаматна стапка, фиксна за првите 36 месеци 3.60% 4.40%
Номинална годишна каматна стапка, фиксна за следните 24 месеци 3.90%
Номинална каматна стапка променлива за останатиот период 6.17% 6.85%
Период на отплата (во месеци) 120 240 360 120 240 360
Годишна стапка на вкупните трошоци 4.64% 5.24% 5.49% 5.97%

6.38%

6.53%
 

 

ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ СВТ НА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ ЗА НАМЕНА "КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР" СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАЛОГ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СТБ
Останати клиенти
Валута
EUR
Номинална годишна каматна стапка, фиксна за првите 36 месеци 4.10% 4.60%
Номинална годишна каматна стапка променлива за останатиот период 6.53% 7.25%
Период на отплата (во месеци) 120 180 240 120 180 240
Годишна стапка на вкупните трошоци 5.64% 5.91% 6.06% 6.27% 6.57% 6.73%
 
Печати