КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 Опис на кредитот

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со залог на недвижен имот или залог на депозит 

Компаративни предности

 • Гарантирана каматна стапка за првите 3 години
 • БЕЗ депозит,  БЕЗ жиранти,  БЕЗ административни забрани,  БЕЗ меница
 • Ко - кредитобаратели може да бидат и лица што не се членови на потесното семејство
 1. *При рефинансирање на сопствен потрошувачки кредит со или без обезбедување, од други банки и/или СБ:
 • 0 ден. трошок за предвремено отплаќање на рефинансираните кредити во СБ;
 • Без административни трошоци за износот што се рефинансира, а на дополнетиот износ намалени административни трошоци за 50% доколку рефинансираниот износ е најмалку 50% од износ на Новиот кредит;
 • Без трошок за проценка на имотот кој се дава под хипотека доколку рефинансираниот износ е најмалку 50% од износ на Новиот кредит.

       2. *За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбеден кредит во СБ, важечки се условите на станбениот кредит и тоа:

     • Фиксна каматна стапка за 3 години

     • Административни трошоци од 1.25%

     • По периодот на фиксната каматна стапка,  важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит 

*За време на промотивен период важат промотивните попусти и ослободувања

Износ

До 60.000 ЕУР за кредити обезбедени со хипотека (во денарска противвредност)

До 150.000 ЕУР  за кредити обезбедени со залог на депозит (во денарска противвредност)

Исплата Средствата од одобрениот кредит се исплаќаат на трансакциска сметка на кредитобарателот

Валута

ЕУР: денарски кредит со девизна клаузула; МКД: денарски кредит ( само за кредити обезбедени со залог на депозит)

Каматни стапки

(Годишни)

 

 

Обезбедување

ХИПОТЕКА ДЕПОЗИТ

Клиенти со плата/пензија во СБ             

Останати клиенти

- 2,5 п.п маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити до *30.000 ЕУР ( 1.800.000 МКД)

-2п.п. маргина над износот на каматната стапка на депозитот на годишно ниво за кредити над*30.000 ЕУР ( 1.800.001 МКД) 

ЕУР

5,50% фиксна за 3 години    6,00% фиксна за 3 години

Променлива за останатиот период 

6,48%

    7,20%

СБ согласно важечката регулатива,редовно ја објавува годишната стапка на вкупни трошоци (СВТ) на својата веб страна, на огласните табли на шалтерите на Банката и преку јавните медиуми.

Рок на отплата Од 3 до 20 години

Отплата

 • Еднакви месечни ануитети
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата со траен налог или преку i-bank системот на СБ.    
 •  За целосна или делумна предвремена отплата, 0% провизија доколку истата се врши после првите 20% од иницијално договорениот рок на отплата, во спротивно провизијата изнесува 3%(само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)

Трошоци

 • Апликативен трошок од 500 МКД за сите клиенти
 • *Административен трошок еднократно од износот на кредитот обезбеден со хипотека изнесува 1,5% за клиенти со плата/пензија во СБ и 2% за останати клиенти, додека за кредит обезбеден со залог на депозит административниот трошок е 1% за сите клиент.
 • *Трошоци за процена: 2.500 или 5.000МКД (во зависност од локација) еднократно, на имотот што се дава под хипотека
 • Трошоци за осигурување и за регистрација на хипотека
 • Трошоци за воспоставување нотарски акт.

*За време на промотивниот период важат промотивните попусти и ослободувања

Обезбедување

 • Хипотека на недвижен имот во вредност од 154% до 215% од износот на кредитот, во зависност од локацијата на недвижниот имот.
 • Залог на депозит во вредност од  најмалку 105% во зависност од валутата на кредитот и валутата на депозитот.

Критериуми за кредит

 • Физички лица, државјани на Р.М. 
 • Минимален месечен приход од 9.100 денари за секој учесник во кредитот поединечно.
 • Возраст на клиентот при аплицирање е мин.20 години, а максимум 67год. на денот на достасување на кредитот. Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.
 • Kо-кредитобарател може да биде лице кое е член на потесното семејство (родител, дете, сопруг/а) во спротивно треба да се задоволат следниве услови:
     - Да е клиент со плата во СБ најмалку 1 месец, или
     - Да е клиент со постоен кредитен производ во СБ или друга банка и со добра кредитна историја.
 • 100% од примањата и задолжувањата на ко-кредитобарателите влегуваат во пресметките за кредит.
 • Физички лица вработени во странство, кои се државјани на Р. Македонија, може да се прифатат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.М. се јавуваат како кредитобаратели/ко-кредитобаратели. Воедно треба да достават Договорот за вработување и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде се вработени (истите треба да се преведени од овластен преведувач). За овие лица, 70% од месечните примања влегуваат во пресметките за кредит.

Потребни документи при аплицирање

 • Барање за потрошувачки кредит 
 • Копија од лична карта или пасош (за сите учесници во кредитот)
 • За клиенти што земаат плата/пензија во СБ - извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци                                                                                                                                     
 • За клиенти што не земаат плата /пензија во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци. 
 • Извод од матична книга на родени(не постар од 6 месеци)/венчани издаден од РМ (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 • Имотен лист за објектот што се остава под хипотека-не постар од шест месеци.
 • За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост/со право на долготраен закуп
 • Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 • Друга документација по барање на банката

 За рефинансирањена кредит од друга банка:

  -Копија од нотарскиот акт со Договор

  -Согласност за воспоставување на хипотека од втор ред (доколку како обезбедување се дава истиот имот).
  -Документи по барање од банката

Печати