МАКРОИНДИКАТОРИ 2014

 

            
МЕСЕЦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Индустриско производство 6,4 4,1 0,6

2,2

9,7 4,9 5,9 1,3 9,1

7,5

5,8 0,7
Индекс на трошоци на живот 0,9 0,6 0,2 -1,1 -0,6 -1,1 0,3 -0,5 -0,7 -0,4 -0,3 -0,5
Индекс на цени на производители на индустриски производи -2,3 -2,6 -1,6 -1,8 -0,2 -0,7 -0,7 0,4 -1,3 0,1 0,6 -3,8
Извоз на стоки – ФОБ (во милиони САД$)

318,6

376,5 408,6 394,6 422,3 400,8 432,7 371,9 454,7 443,3 396,2 360,7
Увоз на стоки - ЦИФ (во милиони САД$) 506,4 558,3 613,0 616,5 647,3 564,9 676,7 555,4 610,4 657,5 562,6 614,0
Трговски дефицит (во милиони САД$) 187,8 369,6 574,0 795,9 1020,9 1185,0 1429,0 1612,5 1768,2 1982,4 2148,8 2402,1
Извоз на стоки - ФОБ 4,0 22,3 21,4 9,2 27,9 11,8 6,1 14,4 26,2 15,4 4,4 -11,8
Увоз на стоки - ЦИФ 1,7 14,9 18,5 2,9 -15,3

7,8

14,7 14,6 16,2 8,7 -5,1 -0,4
Готовина во оптек 7,4 11,7 3,0 3,6 7,4 5,4 7,0 9,0 9,6 11,2 13,1 12,1
М0 3,4 6,9 -2,8 0,3 4,2 4,1 7,7 9,5 9,6 6,7 15,7 17,1
М1 8,4 10,8 8,6 12,7 12,4 11,6 12,5 12,6 15,4 15,7 18,0 22,2
М2 0,6 1,0 1,0 4,9 4,1 4,2 4,5 4,7 5,8 5,6 5,3 7,2
М2 денар 3,4 5,1 4,4 7,0 6,7 6,2 7,4 8,0 8,8 8,9 9,8 12,3
М4 5,7 6,0 5,8 9,0 8,4 8,0 8,1 8,1 8,9 8,8 8,9 10,5
М4 денар 8,9 10,3 9,4 11,4 11,0 10,0 10,8 11,1 11,6 12,0 13,1 15,3
Депозити на приватен сектор 6,3 6,1 6,9 9,4 8,5 8,3 8,1 8,1 8,7 8,5 8,5 10,4
Депозити на население 7,3 8,0 7,2 7,6 7,6 7,4 7,4 7,9 8,0 8,5 8,4 8,9
Корпоративни депозити 3,0 -0,1 6,5 15,6 11,2 13,2 11,9 10,5 12,9 10,1 10,0 15,7
Кредити на приватен сектор 6,7 7,0 7,5 7,1 7,6 8,5 8,4 8,7 9,4 9,7 9,8 10,0
Кредити на население 10,6 10,8 11,3 11,5 11,6 11,8 11,8 12,0 12,3 12,3 12,0 11,8
Корпоративни кредити 4,0 4,4 4,9 4,0 4,8 6,1 6,0 6,4 7,2 7,8 8,2 8,6
Буџетски дефицит (процент од БДП) 0,4 1,6 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 4,4

 

 

*годишен раст освен ако не е поинаку посочено