3D_Secure_slika_za_web

 

Кредити за население

ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА:

НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 15.000 - 300.000 МКД 

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СБ 
Клиенти со кредитна историја 36м во СБ
 Oстанати клиенти 
 
Валута МКД

Номинална каматна стапка фиксна за првите 24 месеци

6.00%
6.00%
6.00%
Номинална каматна стапка за останатиот период
10,13%
11,25%
11,25%
Период на месечна отплата
36
72
36
72
36
72
Годишна СВТ     
 6.66%
 8.04%
 6.79%
8.54% 
6.79%
8.54% 

 

СВТ ЗА НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ОД 300.001 ДО 920.000 МКД

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СБ 
Клиенти со кредитна историја 36м во СБ  
Останати клиенти
Валута МКД
Номинална каматна стапка фиксна за првите 24 месеци
6.00%   
6.00%  
6,00% 
Номинална каматна стапка за останатиот период
9.23%
10.25% 10.25%
Период на месечна отплата
60
96
60
96
60 96
Годишна СВТ
 7.36% 
 8.01%
  7.73%
 8.58%
7.73% 8.58%

 

СВТ ЗА  ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ 250 - 15.000 ЕУР

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СБ
како и клиенти со 36 месеци кредитна историја во СБ
Валута ЕУР
Номинална годишна каматна стапка

7,62%

Период на месечна отплата 48 72 96
Годишна СВТ 7.89% 7.89% 7.89%

 

СВТ ЗА НЕОБЕЗБЕДЕНИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ПРЕКУ ТРГОВЦИ

Валута
MKД
Номинална годишна каматна стапка 11.25%
Период на месечна отплата 24 48 72
Годишна СВТ 13.71% 12,83% 12.54%

 

СВТ НА КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ХИПОТЕКА

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СБ
Останати клиенти
Валута ЕУР EУР
Номинална годишна каматна стапка (фиксна за првите 36 месеци) 5.00% 5.00%
Номинална годишна каматна стапка (за останатиот период) 6.48% 7.20%
Период на месечна отплата  120 180 240 120 180 240
Годишна СВТ 6,18% 6,30% 6,36% 6.65,% 6.83% 6,93%
Печати