КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Контакти

 

Мирјана Трајановска
Сениор Директор за ликвидност и финансии
Тел. 02 3295-101
mirjana.trajanovska@stb.com.mk

 

Катерина Илиќ Нонкуловска
Директор на Дирекција за работа со ХОВ
Тел. 02 3295-407
katerina.nonkulovska@stb.com.mk

 

Емилија Вукичевиќ
Лиценциран брокер и Инвестиционен советник
Тел. 02 3295-405(6)
emilija.vukicevic@stb.com.mk

 

Елисавета Поповиќ

Лице одговорно за чување на хартии од вредност
Тел. 02 3295-356
elisaveta.manakovska@stb.com.mk

 

Весна Лозановска
Директор на Дирекција за позадинско работење / Back Office
Тел. 02 3295-110
vesna.lozanovska@stb.com.mk 

 

Соња Јордановскa
Позадинско работење / Back Office
Тел. 02 3295-463
sonja.jordanovska@stb.com.mk

Печати