e-com image

Девизни кредити за правни лица

 

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ДЕВИЗИ


Кредит за обртен капитал/инвестиционен кредит - обезбеден

Валута EUR
Износ

До ЕУР 200,000

Номинална годишна каматна стапка

До 8,5% (променлива)

Провизија за аплицирање
1,000 МКД еднократно (однапред)
Провизија за управување

До 1% годишно (однапред, за Обртен капитал)

До 1,5% еднократно (за инвестиционен кредит)

Нема за првата година во случај на рефинансирање 0,25% дозволено пречекорување

Провизија за проценка  МКД 5.000 (само за прва проценка)

 

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ДЕВИЗИ


Кредит за обртен капитал - необезбеден

Валута EUR
Износ

До ЕУР 20,000

Номинална годишна каматна стапка

До 9% (променлива)

Провизија за аплицирање
1,000 МКД еднократно (однапред)
Провизија за управување

До 1,5% годишно (однапред)

Нема за првата година во случај на рефинансирање


Печати